St Mary Magdalene Parish, Rose Bay
13 Ian Street, Rose Bay NSW 2029 | (02) 9371 7112 |  admin@magdalene.org.au  | https://magdalene.org.au/