St Patrick’s Parish, Kogarah
38 Chapel Street, Kogarah NSW 2217 | (02) 9587 5444 |  stpatkog@tpg.com.au  | https://www.stpatrickskogarah.org/